Informasjon fra styret - april 2021

Årsmøte/ Radonmåling/Dugnad/Garasjerehabilitering/ HMS-runde/Uteareal/Skilt/ Høyspentmast/ Bodleie

1. Årsmøte, resterende saker

Grunnet smittevernsrestriksjoner ble årsmøte i sameiet avholdt elektronisk på www.vibbo.no 15.-18. april. Etter mal fra OBOS ble kun lovpålagte saker behandlet; innkalling, protokollvitner, honorarer, årsrapport og årsregnskap samt valg av tillitsvalgte. 

Til årsmøte var det kommet inn 5 forslag fra sameiere. To forslag ble fremmet av styret. De 7 forslagene, dersom ingen forslagsstillere trekker sin/sine saker, vil bli behandlet på et sameiermøte når smitteverntiltakene tillater fysiske møte av en slik størrelsesorden.

 

2. Radonmåling

Radonmåling ble gjennomført i utvalgte leiligheter 15. januar- 15. april. Oppslutningen har vært litt dårlig, hele 30 leiligheter som ikke har igangsatt målinger/ikke levert tilbake brikker.  

Innleverte brikker er sendt til laboratorium for avlesing av verdier. Vi vil komme tilbake til resultat av radonmåling når rapport foreligger.

 

3. Dugnad   

Årets dugnad i sameiet utgår pga Covid-19 situasjonen og føringer mht ansamlinger av personer.   

Styret vil engasjere gartnerhjelp til å utføre «vårdugnaden».

 

4. Garasjerehabilitering - neste fase

Styret har utsatt oppstart av neste fase av garasjerehabilitering  pga Covid -19 situasjonen hvor mange sameiere har hjemmekontor og barn har hjemmeskole.  

Det er nå stort behov for å fortsette med rehabilitering og styret vurderer det slik at  det vil bli en lemping i Covid-19 restriksjonene  som gjør det mulig å gjennomføre inngått kontrakt med entreprenør.

Consolvo planer for oppstart for neste fase 9. august.

Områdene som skal rehabiliteres er:

    • OBV 52-56 øvre plan, både garasje - og gjesteparkeringsplasser som er mot Bogstadvannet
    • OBV 52-56 nedre plan alle parkeringsplasser 
    • Garasjeplasser mellom OBV 54 -56, øvre plan
    • Området mellom OBV 54-56, nedre plan

Arbeidet vil vare i ca 3 mnd.

Det vil bli stilt parkeringsplasser til disposisjon for berørte.  Informasjon vil bli sendt de berørte i god tid før oppstart. 

 

5. HMS - runde

Styret gjennomførte en gjennomgang av alle fellesområder 19. april (oppganger, sykkelboder, sportsboder, bodganger, garasjer, søppelrom, vaktmesterrom).

Sameiet fremstår som ryddig og styret ser en forbedring i hver HMS - runde som gjennomføres, vi ser flere gode bidrag fra beboere til dette.

Styret ser med bekymring på at det var fjernet flere brannstiger i de oppgangene hvor det skal være brannstige.  Det er som kjent ikke tillatt å fjerne disse  ei heller låne dem til arbeid i egen leilighet.  Nye brannstiger vil bli kjøpt inn.

Styret vil følge opp og lukke avvik hvor mangler ble avdekket.

 

6. Uteareal

Styret gleder seg over at det er stor aktivitet på ballplassen og i aktivitetsparken hvor det  er tilrettelagt for aktivitet for store og små. Nye basketballkurver vil bli montert samt nytt bordtennisutstyr vil være tilgjengelig i mai. Ekstra benk vil bli plassert på ballplassen. 

Innleid gartner har begynt arbeidet med vedlikehold av grøntområdene denne sesongen. Innleid luke- og gressklippehjelp starter i mai.

Alle gangveier ble feid 9. april.

Eksternt firma er engasjert for opprydning av rester fra rehabiliteringsprosjektet,gjelder områder på nedsiden og mellom blokkene. 

 

7. Skilt nedkjørsel

Skilt ved innkjørsel med sameiets adresse vil bli erstattet med et større og høyere skilt hvor informasjon vil bli lettere å lese. Skiltet vil bli lyssatt ,likt stort informasjonsskilt.

 

8. Høyspentmast nedenfor sameiet

Statnett planlegger som informert om tidligere å rive ledningen mellom Ultvedt og Smestad i løpet av 2022. Sameiet er naboeiendom til mast og luftledning på dette strekket.  Det er nå besluttet at alle master inkl. englemast 322 nedenfor sameiet (mellom OBV 42 og 82) vil bli fjernet.  

 

9. Bodleie

Styret opplever i mange tilfeller at leietakere som har kansellert sin leieavtale av bod ikke leverer den ryddig og rengjort. Dette gjør at styret må bruke ressurser på å gjøre den klar til neste leietaker. Styret vil derfor innføre et gebyr på kr. 1.000,- dersom bod ikke er ryddet og rengjort ved opphør av leieavtalen.