6 nov 2021

Informasjon fra styret - november 2021

1. Garasjerehabilitering - øvre og nedre plan på D-felt

Consolvo er ferdig med rehabilitering av garasjene på øvre plan under OBV 52-56 samt overgang mot OBV 58, ferdigbefaring gjennomført 2. november.

Arbeidene går omtrent som planlagt, dog noe forsinket pga. ekstra arbeider med større skadeomfang enn forutsatt.  Noe støyende arbeider fra nedre garasjeplan må påregnes ut uke 48. Ellers er støyende arbeider stort sett avsluttet, kun overflatebehandling av gulv, tak og vegger gjenstår. 

2. Installasjon av brannalarmanlegg

Etter vedtak i  ekstraordinært årsmøte har styret inngått avtale med Firesafe AS om installasjon av brannalarmlegg i leiligheter og oppganger. De vil starte med installasjon i  uke 48. Den enkelte eier vil bli kontaktet i god tid før installasjon. Styret vil komme nærmere tilbake mht. tidsplan og informasjon.  

Styret gjør oppmerksom på at alle er forpliktet til å installere systemet fra Firesafe.

3. Utleie av gjesteparkeringsplasser 

Under ekstraordinært årsmøte i september ble det vedtatt at inntil 14 gjesteparkerings-plasser skal omgjøres til utleieplasser. Fra 1.1. 2022 vil det være mulig å leie fast parkeringsplass på øvre D, nedre D- og C-felt. 

Leiepris for en parkeringsplass er kr. 800 per måned. Leieavtalen har 3 mnd. oppsigelsestid.  

Tildeling av plasser vil bli håndtert fortløpende og styret vil benytte «første mann til mølla prinsippet» mht tildeling.

Hvis interesse, vennligst send e-post til styret eller legg brev i en av styrets to postkasser. 

4. Ryddeaksjon i sykkelboder og på garasjeplasser i oktober

Inspeksjon av sykkelboder og garasjer ble gjennomført 18. oktober. I år var kun 12 sykler «eierløse». Noen har funnet sin eier i ettertid.  Vi takker alle som merket sine sykler og bidrar til et ryddig sameie! Styret ser stor fremgang fra år til år.😉  Umerkede sykler blir gitt til veldedighetsformål eller kastet nå i november.

Under inspeksjon av garasjeplasser var det 20 garasjer med mye skrot og søppel som bør fjernes.  Alle eiere er kontaktet og bedt om å fjerne det som ikke er tillatt å oppbevare. Vil bli fulgt opp videre av styret. 

5.  Uteområdet

Rådyr spiste sist vinter av barlindbuskene på øvre D. Veterinærinstituttet viser til artikler om barlindforgiftning av rådyr og andre hjortedyr og fraråder plantning av barlind på eiendommer nær skogsområder. Barlindbuskene på øvre D vil derfor bli fjernet. 

I samarbeid med OBOS og fagfolk hos Blå landskapsarkitekter AS arbeider nå styret med forslag til alternativ beplantning.

6.  Kontroll av ventilasjonsanlegg i leiligheter i januar

Tilfredsstillende luftkvalitet er en forutsetning for trivsel og viktig for å unngå helseskader og dårlig inneklima. Det kan utgjøre en brannfare hvis det er koplet vifter til kanalene.

Rens av ventilasjonsanlegg i leilighetene bør gjennomføres hvert 5. år. Pga. Covid-19 har rens blitt utsatt. Avtrekkskanaler og tilhørende ventiler i alle leiligheter vil bli renset og kontrollert av Aktiv Ventilasjon i januar 2022. 

Leverandør vil melde om dato og tidspunkt for rens. Lapp vil bli hengt opp på døren til den enkelte leilighet i uken før arbeidet starter. Nærmere informasjon kommer. 

7.  Nytt skilt i Olaf Bullsvei 

Etter forespørsel fra styret har Trafikksikkerhetsseksjonen i Oslo Kommune fremmet forslag om ny regulering i Olaf Bulls vei med fareskilt «Utkjørsel». Dette skiltet blir plassert på hovedveien, ca. 80m før utkjørselen i sørgående retning. Det vil ta noe tid før skiltet er på plass. 

8. Radon tiltak

Styret har engasjert Radonmannen i den videre oppfølging av radonmålinger overfor de leilighetene hvor det er påvist forhøyede verdier.  Det er nå planlagt å gjennomføre et prøveprosjekt i OBV 76 for å få målt effekten av radonsug.  Det vil bli installert radonsug-anlegg på innsiden av vegg under de nederste leilighetene.

9. Innfrielse av fellesgjeld i 2022

På tidligere årsmøte ble det vedtatt at fellesgjelden skal innfris i 2022. Styret ønsker å informere om at den vil bli innkrevd høst 2022.  Informasjon om egen andel av fellesgjelden: se årsoppgave fra OBOS eller selvangivelse.

10. Samtykke til reservasjon mot elektronisk kommunikasjon  

I Lov om Burettslag og Lov om Eierseksjonssameier er det kommet nye lovregler om elektronisk kommunikasjon med eiere. Tidligere måtte styret ha aktivt samtykke for å kunne kommunisere elektronisk med eier. Nå kan styret kommunisere med eierne elektronisk med mindre de reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon.  

I våre systemer vil alle eiere registreres som at de kan motta elektronisk kommunikasjon inntil de eventuelt reserverer seg mot dette. Eiere som aktivt har sagt nei til elektronisk kommunikasjon tidligere blir registrert som reservert. Nye eiere vil registreres som at de kan motta elektronisk kommunikasjon. Eiere som reserverer seg, mottar kommunikasjon pr. vanlig postgang. 

Hvordan kan eierne reservere seg? Reservasjon skjer på Vibbo, gå til «min profil». Der er det en knapp for reservasjon. Alternativt  kan boligeier  sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no med  “Reservasjon”  i emnefeltet. Husk at  kundenummer må fremkomme i eposten. Reservasjonskrav kan også sendes per post til OBOS Eiendomsforvaltning AS. NB! dette må gjøres innen en FRIST som er 20 november.  

11.  Staking av avløpsrenner på terrasser/boder 

I flere leiligheter er avløpsrenner på terrasser/boder ikke (helt) åpne. Dette er den enkelte sameiers ansvar. Husk også å rense/stake opp avløpsrenne  som kan ligge (tilsynelatende skjult) inne i boden. Det er viktig å gjøre dette før regnsesongen og vinteren.

12.  Hjemmesiden vår fases ut – Vibbo overtar

Det gjentas at hjemmesiden vår fases ut. Vibbo overtar fra 1.desember 2021. Det anbefales at alle logger seg på Vibbo nå og gjør seg kjent med den.

13. Fuglemating 

Styret får tilbakemelding fra sameiere om at det fortsatt foregår mating av fugler fra enkelte leiligheter. Styret minner igjen om at man ikke må etterlate matavfall ute og avstå fra å mate fugler, da dette kan tiltrekke seg skadedyr.

14.  Overføringsledning og tunnel, Bogstad - Voksenåsen

Svar på styrets naboklage fra 26.aug (se hjemmesiden) er kommet: 

1. Prosjektet har en hjemmeside, hvor man får informasjon om fremdriftsplan og        anleggsarbeider. Her får man også informasjon om mulighet for sprengningsvarsel på SMS. Fremdriftsplanen er foreløpig av et overordnet nivå, siden detaljert plan for gjennomføring ikke vil bli avklart før myndighetstillatelser er innhentet og entreprenør er kontrahert.

2. Bebyggelse i områder der det kan forventes rystelser vil bli besiktiget og kartlagt i forkant av sprengningsarbeidene.

3. Det vil bli satt opp rystelsesmålere som vil bli fulgt opp gjennom anleggsperioden.

4. Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, vil ivareta sitt erstatningsansvar.

5. Det legges opp til så lite hogst som mulig innenfor rigg- og anleggsområdet. Det må fjernes noen trær for å etablere midlertidig riggområde, anleggsvei og omlegging av turvei. Når anlegget avsluttes, vil de midlertidige anleggene fjernes og terrenget tilbakeføres. Det vil bli plantet nye trær etter avvikling av anleggsområdet. Rigg- og anleggsområdene er av begrenset omfang, og det vil ikke hogges trær i sammenhengende korridorer mellom sameiets eiendom og de ulike anleggstiltakene.

6. Trafikkavvikling er vurdert i prosjektet og belyst i forbindelse med plansaken. Miljøoppfølgingsplanen omfatter flere forhold rundt trafikkavvikling, og sier blant annet at «entreprenør skal legge fram en transportplan som viser type kjøretøy, framdrift/faseplan og trafikkavvikling/kjøreruter for massetransport fra/til anlegget til godkjent massedeponi. Aktuelle trafikksikringstiltak/instrukser med fokus på gående/syklende mellom Skuggen-Røakrysset og eventuelt innover Sørkedalsveien skal beskrives». Videre er det et krav at «anleggstrafikk og anleggsvirksomhet skal utføres skånsomt for å redusere negative virkninger i anleggsfasen».

7. Reguleringsplanen for området legger opp til midlertidig omlegging av turvei/skiløype i anleggsfasen, samt gir begrensninger på hvilke områder som kan benyttes til anleggsområde. Turstier som krysser i turområdene over tunneltraseen påvirkes ikke av anleggsarbeidene.

8. Det permanente ventilasjonsanlegget plasseres over tunnelportalen og trekkes langt tilbake i terrenget for å redusere synligheten fra turveien. Videre skal anlegget kles med naturstein, slik at det er godt tilpasset omgivelsene. Det er ikke ventet sjenerende støy fra det permanente ventilasjonsanlegget. I anleggsfasen vil prosjektet forholde seg til støykrav i reguleringsplanen. I kravspesifikasjonen i konkurransegrunnlaget er det tatt med et eget avsnitt om støy, hvor det presiseres at kravene blant annet gjelder for ventilasjon av tunnelen i byggefasen. Entreprenør er pålagt å gjennomføre eventuelle nødvendige støydempende tiltak.