Endret: 29 jun 2017     Opprettet: 6 jun 2017

Gjesteparkeringsplassene i Liabakken Boligsameie

Endret - Ingen avgiftsparkering

Til sameierne,

1. Som tidligere meddelt hadde styret som intensjon å iverksette en prøveordning med parkeringsautomater 1. august 2017.  Fra styrets side var dette et forsøk på å bedre parkeringssituasjonen i sameiet. Saken har som kjent ligget som et uløst problem i mange år, og tidligere styrer har gjentatte ganger forsøkt å finne en løsning. Ingen har kommet i mål med arbeidet.

Styrets forslag var basert på en minnelig ordning som ikke rammet noen grupper av sameiere på urimelig måte. Begrunnelsen for ordningen står å lese her

2. Etter at styret informerte om saken ble det iverksatt en aksjon for å stanse ordningen. Initiativtakeren fikk støtte fra ca. 90 sameiere som stilte seg bak ett eller begge punkter i henvendelsen han hadde distribuert i postkassene.

3. Styret har på denne bakgrunn vurdert å avholde sameiermøte for å avgjøre spørsmålet gjennom avstemning, men finner dette lite formålstjenlig: Motstanderne av forslaget har mobilisert. De mange som støtter styret har ikke vist tilsvarende engasjement. Med den kunnskap vi har om fremmøtet på sameiermøtene er vi derfor rimelig sikre på at styrets forslag ikke vil bli vedtatt. Et ekstraordinært sameiermøte vil påføre oss kostnader til forberedelse og gjennomføring. Disse pengene vil etter alt å dømme være bortkastede.

Styret har derfor valgt å skrinlegge den nye ordningen. Det betyr at grunnlaget for protestaksjonens ønske om et ekstraordinært sameiermøte ikke lenger er til stede.

4. Konsekvensen er at parkeringssituasjonen i sameiet forblir som den er, noe styret selvsagt sterkt beklager overfor alle dem som opplever dagens ordning som problematisk og urimelig.

Dette til orientering.