Endret: 19 okt 2018     Opprettet: 23 aug 2018

Informasjon fra styret - august 2018

Asfaltering/ Mating av fugler/ Søppel og oppbevaring/ Snauhogst C-feltet/ Påminnelse

 

Asfaltering

I oktober vil alle gangveiene, inkludert stikkveier til garasjene og andre steder bli asfaltert. Dette gjelder også nedkjørselen og gjennomkjøringsgarasjen på nedre C. De øvrige tre garasjene får ikke nytt asfaltdekke, men blir berørt fordi innkjørselen asfalteres.

Etter et par timer er det greit å gå på asfalten, men det kan ikke kjøres på den med bil før etter ett døgn. Dette innebærer at alle som trenger bil mens dette pågår, må parkere den utenfor de aktuelle områdene. Ballplassen vil bli stilt til disposisjon for slik parkering, men det gjelder bare i ett døgn etter asfaltering. Biler som står der lenger enn det, vil hindre asfaltering av deler av ballbanen og vil bli tauet bort.

Styret vil komme tilbake med informasjon om dette. Der blir det opplyst om hvilke datoer som er aktuelle for kjøring fra de enkelte garasjene.

Tegl
Leverandøren av tegl vil starte etterbehandling av tegl ca 4.september. Dette medfører at vi får en stor lift inn på området og dette vil medfører redusert fremkommelighet - i hovedsak på nedre D. Arbeidet vil vare i ca 14 dager. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har mottatt en plan for arbeidet fra entrepenøren.


Mating av fugler på terrassene

Dette må ikke skje. Beboere varsler om at de er plaget av mus helt opp til de øverste etasjene.
Derfor bør heller ikke utgangsdørene stå åpne lenger enn strengt tatt nødvendig.

 

Søppel og oppbevaring av gjenstander

Dette er en gjenganger, og styret må innstendig innskjerpe at deler av møbler og annet kassert inventar ikke skal settes på søppelplassene eller på andre steder ute. Dette gjelder selvfølgelig fellesboder og oppganger også.

Garasjeanleggene er kun oppført for parkering av biler. I tillegg aksepteres oppbevaring av nødvendig utstyr til bil.
Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlige væsker eller annet brennbart materiale og gass. Med tanke på brannsikkerhet skal det heller ikke oppbevares inventar eller løsøre på biloppstillingsplassene.

 

Snauhogst nedenfor C-feltet

Styret har som kjent i lengre tid forsøkt å komme i kontakt med Bymiljøetaten. De var på befaring med styret i begynnelsen av august. Bymiljøetaten har lovet oss en tilbakemelding om hva som kan gjøres. Styret følger opp saken.

Følgende temaer ble tatt opp:

-    Den omfattende hoggingen ved Bogstad leir og alt rotet på innsiden av gjerdet forringer bomiljøet på C-feltet.
-    Behovet for å tynne skogen ned mot vannet av hensyn til dem som har mistet utsikt.
-    Behovet for å gjøre skogstien ned mot parkeringsplassen mer åpen og ”gjennomsiktig”, slik at barn kan ferdes tryggere enn i dag.

 

Påminnelse

Vi minner om at alle som lufter hunder på området vårt, skal holde dem i bånd, og pose skal benyttes!
Vi får henvendelser fra sameiere som er plaget av grillos og sigarettrøyk når de oppholder seg på terrassene. Vi minner derfor om at det i et sameie er nødvendig å ta hensyn til hverandre og samtidig være fleksible. Det burde også være helt unødvendig å minne om at sigarettsneiper ikke skal kastes fra terrassene. Det er lite delikat, medfører risiko for små barn og har i sommer medført stor risiko for brann.

Utskriftsvennlig versjon