Endret: 15 mai 2018     Opprettet: 12 mar 2018

Informasjon fra styret (del 2) - mars 2018

Anleggsarbeider i nærområdet / Ytterdører nedre felt

Anleggsarbeid i nærområdet

Det skal etableres ny vannforsyning til Oslo. På sin nettside skriver kommunen følgende:

”Oslo er Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig vekst. Oslos vannforsyning er i meget stor grad avhengig av Maridalsvannet og Oset vannbehandlings-anlegg, som forsyner byen med 90 % av drikkevannet. Dette gjør at vannforsyningen er meget sårbar for hendelser som kan gjøre kilden uegnet eller som setter behandlingsanlegget ut av drift.

Målet med å etablere en ny reservevannforsyning er å sikre at Oslos vannforsyning vil gi tilstrekkelige mengder drikkevann til innbyggerne også ved svikt i vitale deler i vannforsyningssystemet. Mattilsynet i Oslo har pålagt Oslo kommune å ha på plass en ny vannkilde i 2028.”

Holsfjorden er valgt som alternativ til Maridalsvannet, og det skal lages en rentvannstunell herfra til Huseby hvor det skal etableres et hovedinntak, sannsynligvis på jordet mellom Gardeleiren og Sørkedalsveien.

I henhold til kommunens milepælsplan er byggestart satt til 1.kvartal 2020, og arbeidet skal være ferdig i 2028. Dette prosjektet får så vidt styret forstår ingen konsekvenser i vårt område.

Styret er kjent med at det også er iverksatt et planarbeid for å sikre vannforsyningen og vanntrykket i de øvreliggende områdene av Holmenkollen og Voksenåsen. Det skal etableres et høydebasseng ved siden av Tryvannstårnet. Det skal også etableres en overføringsledning som skal ligge under bakken mellom Voksenkollveien (Soria Moria) ned til Bogstad i området hvor lysløypa møter kjøre-/turveien til Skuggen (omtrent der hvor bekken kommer ned i dag). Denne tunellen sprenges altså ikke under Liabakken, men i skogkanten på høyre side av sameiet.

I denne forbindelse skal det lages et riggområde hvor ett av alternativene er parkeringsplassen ved badeplassen og skogen opp til turveien.
Styret kjenner ikke saken i detalj, og heller ikke hvor den er i planprosessen.

Mer informasjon om saken finnes her: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201710678

Styret vil følge denne saken nøye, men vi ber om at sameiere som har spørsmål de ønsker svar på, retter disse til Oslo kommune og ikke til sameiets styre.

 

Viktig melding vedrørende ytterdørene – nedre felt

En sameier har varslet om at ytterdøren til vedkommendes bygning ved et tilfelle i forrige uke ikke lot seg åpne med nøkkel fra utsiden og heller ikke med vrider fra innsiden. Situasjonen ble opplevd som skremmende av de involverte. Hovseter vaktmestersentral ble tilkalt, og det viste seg at dobbeltdøren hadde vært åpnet og ikke var stengt igjen på forskriftsmessig måte.

Vi ber derfor alle merke seg følgende: Den døren som vanligvis er stengt, har en åpningsmekanisme bestående av to klaffer –én høyt oppe og én langt nede.  I tilfellet som er beskrevet ovenfor, var kun den ene klaffen skjøvet tilbake på plass. Dette medførte at ingen av dørene kunne åpnes. Vær nøye dersom du har behov for å bruke inngangspartiet i full bredde slik at du ikke forårsaker vanskeligheter for andre.

                                                                                                                  Utskriftsvennlig versjon