Endret: 7 sep 2020     Opprettet: 11 jun 2020

Informasjon fra styret - juni 2020

Uteareal/ Garasjerehabilitering/ Årsmøte, resterende saker/ Overføringsledning og tunnel/ Vannforsyning Oslo/ Vedlikehold

 

1. Uteareal

Aktivitetspark 

Sandkassen på øvre D-felt er lite i bruk da barnehagen med lekeapparater ligger i nærheten. I sandkasseområdet på øvre C-felt blir det på forsommeren etablert en aktivitetspark. Huske og lekehus fjernes, klatrestativ beholdes og det skal installeres et større treningsapparat med to benker, se 3rackTOP. Tp1 Actio AS leverer utstyret, mens anleggsgartner Steen & Lund AS utfører grunnarbeid med montering og fallunderlag. Parken vil være et tilbud til større barn og voksne. Aktivitetsparken blir finansiert gjennom midler gitt av OBOS fra OBOS-prisen 2019, samt tildeling etter søknad fra «OBOS tar grønt ansvar og gir tilbake» og bevilgning fra Ungdomsrådet i bydel Vestre Aker.

 

Øvre D-felt, barlindhekk og sandkasseområde                                                                           

I fjor ble det plantet barlindbusker langs blokkene på øvre D-felt. Flere busker som i år var i dårlig tilstand, ble reklamert på og er nå fjernet. Disse vil bli erstattet med nye barlindbusker. Det blir lagt mer jord på området mellom blokk og gangvei og ettersådd med gressfrø.

I feltet rundt den innerste sandkassen ved OBV 66-72, vil det legges heller på motsatt side av nåværende sittegruppe. Parkmøblene blir flyttet over til det nye hellelagte og lysere området.

 

Parkmøbler

Alle parkmøbler overflatebehandles i juni.

 

Trefelling

Et område med døde trær i skogen ovenfor OBV 68 vurderes av arborist for tidspunkt for trefelling.

 

Store vekster i blomsterkasser

Vi ber om at sameiere med store vekster i balkongkasse på terasseside om å fjerne disse. Dette av hensyn til ekstra belastning på blomsterkassene, samt at rotsystemet kan ødelegge blomstertrauet med fare for skade på personer i området under. Store planter vil også være til sjenanse og hindre utsyn for naboer.

 

Vedlikehold

På alle felt blir det beplantet, gressklippet, luket og ryddet gjennom sommeren.

 

2. Prøveprosjekt garasjerehabilitering

Entreprenør Consolvo nærmer seg nå sluttføring av prøveprosjektet under OBV 52 -56 øvre garasjeplan, som betyr at de vil være ferdig før tidsplan.

Styret vil ha oppsummeringsmøte med Consolvo, Ødegård & Lund og OBOS Prosjekt i juni. Der vil veien videre mht omfang av rehabilitering av garasjer bli diskutert.

Til informasjon vil vårt nye styremedlem Jørn Hanæs følge opp rehabilitering av garasjer fremover. Han besitter mye fagkompetanse på bygg, en nyttig og viktig ressurs i dette prosjektet.   

Vi vil takke beboere i OBV 52 - 56 for stor grad av fleksibilitet under prøveprosjektet.  Det har til tider vært mye støy, noe som har vært ekstra belastende for alle som hatt hjemmekontor eller hjemmeskole under COVID-19 pandemien.

Til dere som har garasjeplass på prøveprosjektområdet: Informasjon om når dere kan benytte egen plass igjen vil bli meddelt dere på e-post.

 

3. Digitalt årsmøte, resterende saker

Grunnet smittevernsrestriksjoner ble årsmøte i sameiet avholdt elektronisk på www.vibbo.no 19. - 27. mai. Etter mal fra OBOS ble kun lovpålagte saker behandlet; innkalling, protokollvitner, honorar styremedlemmer, årsrapport og årsregnskap samt valg av tillitsvalgte, se Årsmøte protokoll regnskapsår 2019.

Til årsmøte var det kommet inn åtte forslag fra sameiere. To forslag ble fremmet av styret. De ti forslagene vil bli behandlet på et sameiermøte når smitteverntiltakene tillater fysiske møter av en slik størrelsesorden.

 

4. Overføringsledning og tunnel, Bogstad-Voksenåsen

Norconsult AS på vegne av Vann- og avløpsetaten (VAV), har søkt om tillatelse til etablering av en overføringsledning for drikkevann som skal gå fra området Søndre Skuggen, øst for Bogstad gård, og opp til kommunal vei nedenfor Soria Moria konferansesenter. Tiltaket er et ledd i et større prosjekt som skal sikre vannforsyningen til Holmenkollen og Voksenåsen. Arbeidene avventer reguleringsprosessen og beregnet oppstart er tidligst vinter/vår 2021 med en varighet av to år.

Styret er i dialog med Norconsult vedrørende dokumentasjon for sikring av bygningsmassen. Når det gjelder uteareal, vil det felles trær i et begrenset område rundt tunnelportalen (her merket i blått), se revegetering.

På hjemmesiden under Overføringsledning og tunnel, Bogstad-Voksenåsen  er det lagt ut mer informasjon om prosjektet.

 

5. Ny vannforsyning til Oslo

Det store prosjektet VAV gjennomfører de neste årene gjelder ny vannforsyning til Oslo. Maridalsvannet forsyner Oslo by med 90% av drikkevannet. Kun en hovedkilde gjør vannforsyningen sårbar for hendelser som gjør kilden uegnet eller som setter behandlingsanlegget ut av drift. Det er Oslo kommune ved VAV som er ansvarlig for utbyggingen av ny vannforsyning i Oslo, der Holsfjorden i Tyrifjorden blir ny råvannskilde. Vann skal overføres i tunnel fra Holsfjorden til et nytt vannbehandlingsanlegg, som er planlagt vil ligge under Husebyskogen. Det fysiske arbeidet med ny vannforsyning er planlagt å starte i sommer ved Husebyjordet og Husebybakken skipark. Dette prosjektet vil ikke berøre vårt sameie, for mer informasjon vises til Oslo kommune sin hjemmeside.

 

6. Vedlikehold mm.

HMS-runde

Styret hadde en HMS-runde i alle fellesområder, garasjer, berederrom, søppelrom, tavler og oppganger i mai. I hovedtrekk ser det bra.  Det ble oppdaget manglende stiger til to takluker og gjenstander som var hensatt i boder/bodganger.  Alle brannslukkingsapparater er intakte.

 

Port inngang nedre C-felt

Under byggrehabiliteringen ble porten ved inngang øvre C-felt fjernet. Porten var i dårlig forfatning og ny port/grind er til produksjon ved Røa gjerdefabrikk. Den nye porten blir todelt ved en gangport og en bredere kjøreport og monteres i juni. Porten er i samme stil som gjerdene, lages i trykkimpregnert materiale, som etter herding beises i samme farge som gjerdene.

 

Sports - og sykkelboder

Styret har økt kapasiteten for oppbevaring av sykler i flere sykkelboder og vil installere flere stativ nå i juni.

Det er installert nye sensorstyrte led lamper i alle innvendige sports - og sykkelboder på nedre C- og D-felt, dvs. to boder i ni oppganger.
Vi minner om at sykler skal lagres i sykkelboder og ikke i sportsboder på nedre felt. For nedre felt er det også en utvendig bod per oppgang som kan brukes til sykler, der det er ledig kapasitet i flere.

 

Parkering Åsly

Vårt sameie har en stor tomt som strekker seg opp mot svingen ved Åsly.  I området rett bak Åsly Bussholdeplass er det en større parkeringsplass som kan benyttes til parkering. Det har dessverre vist seg at plassen har blitt benyttet til ureglementert parkering, hensetting av tilhengere o.l. av personer ikke hjemmehørende i sameiet. Vi har nå satt opp skilt som viser at dette er et privat område som tilhører Liabakken.

For de som er interessert i vår tomtegrense så kan vi vise til vår hjemmeside, under «Kart over område Liabakken».

 

Husordensregler

Vi vil minne om at beboerne plikter å holde trapper og ganger rene, samt sørge for at overløpshull i renne på terrasse og avløp fra terrasse er åpne. Hvis overløpshull/avløp er tette, kan dette forårsake vannskader. Beboere plikter å påse at busker, markiser og lignende ikke befinner seg nevneverdig utenfor sin egen terrasses fysiske avgrensning. Styret mottar meldinger om at manglende oppfølging skaper problemer for naboer.

 

Styret ønsker alle god sommer!

Utskriftsvennlig versjon