Endret: 9 jul 2018     Opprettet: 20 apr 2018

Informasjon fra styret - mai 2018

Trafikk på gangveiene/ Røyking terrasser/ lapper parkeringsplasser/ Parkering gjesteparkering

 

Trafikk på gangveiene

I årsmøtet 26. april ble spørsmålet om kjøring på gangveiene og for høy fart i garasjeanlegget reist.  Styret har etter møtet fått melding om to nesten-ulykker på øvre D-felt og finner derfor grunn til å minne om husordensreglenes § 3 der det står:

 ”Bil- og motorsykkelkjøring på gangveier er ikke tillatt. Unntatt fra dette er: syke- og invalidetransport, møbeltransport og renovasjonsbiler. Parkering av motorkjøretøy er kun tillatt på de tildelte plasser i garasjeanleggene.” 

Til tross for dette er det stor biltrafikk på gangveiene, noe som selvsagt utgjør en fare for lekende barn, eldre og bevegelseshemmede sameiere. Det parkeres ofte på gangveier, stikkveier, foran søppelcontainere og andre steder der det er skiltet med parkeringsforbud. Dette er til hinder for utrykningskjøretøy, søppelbil og bil som tømmer papircontainer. Den ureglementerte parkeringen vanskeliggjør dessuten snørydding.  Slik parkering blir bøtelagt.

Styret ber om at alle respekterer husordensreglenes § 3 og overholder fartsgrensene som gjelder på sameiets grunn.  Gjør man ikke det, bidrar man til å forringe utemiljøet og redusere sikkerheten i Liabakken.  Vi har alle et ansvar for vårt felles bomiljø.

 

Røyking på terassene

Flere beboere klager over at de blir sjenert av at andre røyker på terrassene og balkongene. Styret henstiller derfor så sterkt det kan om at alle avstår fra å røyke der og på andre uteområder hvor det er til plage for andre.

 

Lapper på parkeringsplasser

Noen sameiere har satt opp private lapper på parkeringsplassene. Disse må fjernes straks.

 

Parkering på gjesteplasser

På årsmøtet kom det frem sterke oppfordringer om at alle sameiere avstår fra selv å bruke gjesteplassene og å begrense den tiden deres gjester bruker dem til det absolutt nødvendige. Det er til enkelte tider mangel på gjesteplasser.

Utskriftsvennlig versjon