Endret: 7 mai 2018     Opprettet: 6 mar 2018

Informasjon fra styret - mars 2018

Store snømengder - sikkerhetstiltak / Varmtvannstilførsel C-felt / Armaturer kjellerganger

1. Store snømengder - sikkerhetstiltak

Snømengdene har denne vinteren vært ekstraordinære, og styret minner i den anledning om følgende:

Styret legger til grunn at nedløp og avløpsrør på terrassesiden har frosset. Dette innebærer et potensielt problem når mildværet kommer. Mange har mye snø på terrassene, og disse bør følge nøye med så smeltevann ikke trenger inn i leilighetene.  Vi er kjent med at en del beboere i forebyggende øyemed smelter snø i badekaret. Dette er upraktisk, men det kan likevel være smart dersom det ikke er mulig å kvitte seg med snøen på annen måte.

Når det gjelder snøen på takene, følger styret nøye med. Vi har fått fjernet fokksnø som ville ha falt ned ved garasjeinngangen i nr. 48. Vi har registrert at det henger tilsvarende skavler på nordgavlene på nedre C-felt. Disse har vi ikke fjernet da de vil falle ned på områder uten ferdsel, dvs. mellom blokkene. For sikkerhets skyld innføres ferdselsforbud mellom blokkene på nedre felt inntil skavlene er borte.

Til orientering: Vaktmester har av sikkerhetsmessige årsaker ikke anledning til å gå ut på takene.

Som alle har registrert, engasjerte vi for et par uker siden et firma som har fjernet ”sporene” på kjøreveiene og nedtråkket snø ved inngangsdørene. En del store snøskavler er også flyttet/krympet, og trappen ned mot Bogstadvannet er gravd frem.  Det er likevel grunn til å utvise aktsomhet, spesielt når det gjelder barns lek.  Til tross for tiltakene som er iverksatt er sikten på gangveiene redusert sammenlignet med en normalsituasjon. Kombinert med mye bilkjøring, herunder ureglementert kjøring, innebærer dette en sikkerhetsrisiko.

2. Varmtvannstilførsel på C-feltet

Styret er i ferd med å vurdere utskifting av varmtvannsberederne på C-feltet, og pristilbud er under innhenting.  Flere beboere på nedre C-felt har den senere tid meldt fra om at det tar uvanlig lang tid å få varmt vann i springen. Disse to sakene vil bli samkjørt.

3. Nye armaturer i kjellergangene

Skifte av lysarmaturer ved boder og i sykkelboder i kjellergangene på øvre D-felt har startet. Arbeidet vil pågå noen uker fremover.

Utskriftsvennlig versjon