Endret: 2 sep 2021     Opprettet: 14 jan 2020

Overføringsledning og tunnel, Bogstad-Voksenåsen

For å sikre vannforsyningen i området Voksenåsen, planlegger Vann- og avløpsetaten (VAV) å legge ny vannledning i fjell mellom turvei ved Bogstad badeplass og Voksenkollveien syd for Soria Moria, se  VAV sin hjemmeside og presentasjon fra VAV.

Riggområdet blir ved parkeringsplassen ved Bogstad badeplass. Arbeidene avventer reguleringsprosessen og beregnet oppstart januar 2022  (tidligere høsten 2021) med en varighet av tre år. Styret er i dialog med Norconsult vedrørende dokumentasjon for sikring av bygningsmassen.

Det planlagte tiltaket vil sikre tosidig vannforsyning, slik at forsyningen har en reserveløsning ved vedlikehold og reparasjoner av pumpestasjonene. Videre vil tiltaket gi tilstrekkelig vannmengde til å dekke både dagens og fremtidig behov samt nødvendig slukkevann for brannmannskap.

Tiltaket vil primært medføre ulemper for omgivelsene og publikum i anleggsperioden. Parkeringsforholdene vil endres, det vil komme noen anleggsgjerder i området, trafikkmengden og særlig med større kjøretøy vil øke og enkelte turveier må stenges og legges om. Dette gjelder en midlertidig periode, og det vil bli gjennomført kompenserende tiltak og tilrettelegging for brukerne.

Planforslag fra Plan- og bygningsetaten er oversendt for politisk behandling til Byrådsavdeling for byutvikling og Byantikvaren.

Siste oppdatering juni 2021: Norconsult informerer om at prosjektet fortsatt ikke er godkjent. Hvis det blir godkjent så antas byggestart januar 2022 med tunnelsprenging fra august 2022 til mai 2023. Avslutning av prosjektet beregnes til 2024/2025.

Siste oppdatering aug 2021: Norconsult har meddelt flg 13. aug;  "Søknadsprosessen ble så stilt i bero i påvente av utarbeidelse av en reguleringsplan for prosjektet. Reguleringsplanen er nå vedtatt. Siden det har gått mer enn ett år siden forrige nabovarsel ble sendt ut, er det krav om at naboer varsles om tiltaket på nytt".  Styret hadde merknader til nabovarsel, se Naboklage - svar fra Liabakken boligsameie 26082021   (for å komme til brev legg inn naboklage som søkeord)

Saksinnsyn, Oslo kommune Plan- og bygningsetaten, der man finner alle dokumentene i saken

Kart over området for portal og vannledning, Liabakken boligsameie merket i gult

Illustrasjon av portal 

Kart over areal for trefelling, skravert i blått