Endret: 22 nov 2020     Opprettet: 14 jan 2020

Overføringsledning og tunnel, Bogstad-Voksenåsen

For å sikre vannforsyningen i området Voksenåsen, planlegger Vann- og avløpsetaten (VAV) å legge ny vannledning i fjell mellom turvei ved Bogstad badeplass og Voksenkollveien syd for Soria Moria, se presentasjon fra VAV.

Riggområdet blir ved parkeringsplassen ved Bogstad badeplass. Arbeidene avventer reguleringsprosessen og beregnet oppstart er tidligst vinter/vår 2021 med en varighet av to år. Styret er i dialog med Norconsult vedrørende dokumentasjon for sikring av bygningsmassen.

Det planlagte tiltaket vil sikre tosidig vannforsyning, slik at forsyningen har en reserveløsning ved vedlikehold og reparasjoner av pumpestasjonene. Videre vil tiltaket gi tilstrekkelig vannmengde til å dekke både dagens og fremtidig behov samt nødvendig slukkevann for brannmannskap.

Tiltaket vil primært medføre ulemper for omgivelsene og publikum i anleggsperioden. Parkeringsforholdene vil endres, det vil komme noen anleggsgjerder i området, trafikkmengden og særlig med større kjøretøy vil øke og enkelte turveier må stenges og legges om. Dette gjelder en midlertidig periode, og det vil bli gjennomført kompenserende tiltak og tilrettelegging for brukerne.

Siste oppdatering: Planforslag fra Plan- og bygningsetaten er oversendt for politisk behandling til Byrådsavdeling for byutvikling og Byantikvaren.

Saksinnsyn, Oslo kommune Plan- og bygningsetaten, der man finner alle dokumentene i saken

Kart over området for portal og vannledning, Liabakken boligsameie merket i gult

Illustrasjon av portal 

Kart over areal for trefelling, skravert i blått