Endret: 7 nov 2019     Opprettet: 10 feb 2019

Tilrettelegging for lading av elbiler

 

I henhold til ny lov om eierseksjoner som trådte i kraft 01.01.2018 er sameiet pålagt å tilrettelegge for lading av el-bil. Det heter i § 25 at «En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.» Styret har på denne bakgrunn jobbet med å løse ladeutfordringen i sameiet.

Det har vært et meget krevende marked å forholde seg til da etterspørselen etter både kompetanse og kapasitet til å bistå oss har vært stor. Dette er hovedårsaken til at det har tatt lang tid å utrede saken.

Etter en studie i regi av OBOS Prosjekt AS ble det konkludert med at sameiet måtte oppgradere hovedtavlene sine samt innføre dynamisk laststyring for å dekke det fremtidige behovet for ladekapasitet i sameiet. (Behovet for oppgradering av tavlene var konstatert uavhengig av denne saken – se vedlikeholdsplan, tiltak nr. 10, behandlet av forrige årsmøte).

Det er gjennomført en anbudskonkurranse der tre potensielle leverandører deltok, og OBOS Prosjekt AS har bistått oss ved valg av løsning og leverandør. Bravida og Grønn Kontakt fikk oppdraget - hhv oppgradering av tavler og etablering av ladeinfrastruktur.

Det vil i perioden frem til påske bli installert dynamisk lastbalansert infrastruktur i garasjene. Dette muliggjør montering av ladere (Flexilader) på alle parkeringsplassene.

 

Kostnader

Oppgradering av hovedtavler samt etablering av infrastruktur bekostes av sameiet. Montering av lader er valgfritt, og bekostes av den enkelte beboer.

Vi gjør oppmerksom på at man må benytte Grønn Kontakt til bestilling av ladeboks og at det kun er én type boks som kan benyttes fordi alle ladestasjoner må være knyttet til den dynamiske laststyringen som etableres. Dette er nødvendig for at strømmen skal fordeles til ladestasjonene med utgangspunkt i hvor mange som til enhver tid lader.  Jo flere som lader samtidig, jo mindre effekt vil bli tildelt den enkelte ladestasjon – men alle får ladet selv om det tar lengre tid.

Dette medfører at alle som har installert ladestasjon i dag må skifte denne til Fleksilader. Dagens ladestasjon kan selges på finn.no.

 

Bestilling

Vedlagt følger bestillingsskjema du må fylle ut og signere dersom du ønsker å få en Flexilader montert på veggen på parkeringsplassen din samtidig som infrastrukturen blir montert.  Ved innsending av bestillingen blir du registrert hos Grønn Kontakt, og ved fullført installering får du tilsendt en RFID ladebrikke som du bruker for å låse opp ladeboksen slik at bilen din kan lades. Du vil bli fakturert for ditt faktiske forbruk av strøm i henhold til den til enhver tid gjeldende prisen som er satt - pr i dag 80 øre pr kWh.

Du kan benytte ladebrikken din på Grønn Kontakt sitt landsdekkende nettverk av hurtigladere. De første 60 minuttene med hurtiglading hos Grønn Kontakt er gratis. Du kan laste ned Grønn Kontakts app for å finne og starte lading på deres offentlig tilgjengelige hurtigladere.

Vi gjør oppmerksom på at prisen pr Flexilader vil være kr 3.000,- høyere ved senere bestilling/montering (prisen indeksreguleres). Det er mulig å bestille ladeboks nå og la den stå inaktiv til man ønsker å benytte den. På den måten nyter du godt av den lavere prisen nå, og kan aktivere boksen når det er aktuelt. Boksen vil være frakoblet i Grønn Kontakt sitt system helt til du gir beskjed om at du ønsker ta den i bruk. Det er først da den månedlige kostnaden på kr 39,- begynner å løpe.

 

Bestillingsskjema

Tilknytningsavtale Grønn kontakt AS

Utskriftsvennlig versjon