22 jan 2017

Gasspeis

Informasjon om bruk av gass/installering av gasspeis

Retningslinjer for installasjon av gasspeis

Årsmøtet den 7/4-2005 vedtok følgende:

Styret gis fullmakt til å fastsette premisser og retningslinjer for installering av gasspeis.
Det forutsettes at disse premissene ivaretar overordnede krav fra myndighetene.

Styret innhentet informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), samt fra Brann- og redningsetaten i Oslo kommune. I tillegg ble sameiets forretningsfører forespurt. På dette grunnlag vedtok styret den 7.2.2006 nedenstående retningslinjer for installering av gasspeis i Liabakken boligsameie. Det vises også til vedtektenes § 2 - organisering av sameiet og råderett.

1. Eier av seksjonen skal forut for installasjon av gasspeis, søke styret om tillatelse.

2. Installasjon kan ikke påbegynnes før styrets skriftlige tillatelse foreligger.

3. Av søknaden til styret skal det fremkomme:

a. Dokumentasjon fra installatør at vedkommende har autorisasjon for slikt arbeid i Oslo kommune.

b. Erklæring fra installatør om at installasjonen vil bli utføret i henhold til de regler og retningslinjer som er fastsatt av offentlige myndigheter, og at pliktig melding etter installasjonen blir sendt til Brann- og redningsetaten, med kopi til styret i sameiet.

c. Tegning som viser oppbyggingen av gasspeisen med rørtrase.

4. Rør tillates ikke ført gjennom tak eller betongvegger. Ved føring gjennom trevegg må det tas hensyn til de minsteavstander som regelverket anviser.

5. Gjennomføring i vegger må utføres slik at det ytre vedlikehold som sameiet har ansvar for ikke vanskeliggjøres.

6. Friskluftinntak/avgassrør skal være til minst mulig sjenanse for de nærmeste naboer.

7. Installasjonen skjer på seksjonseierens ansvar og risiko.

8. Dersom overnevnte regler ikke er etterkommet, og en tilpasning av installasjon til reglene ikke lar seg gjøre, vil styret eventuelt via Plan- og bygningsetaten kunne kreve installasjonen fjernet, og det bygningsmessige satt tilbake til opprinnelig stand.

Informasjon om bruk av gass fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Utdrag fra dsb, er hentet fra dsb.no.

Dokumentasjon på monteringen skal gis styret før gassanlegget tas i bruk