Endret: 19 aug 2019     Opprettet: 22 jan 2017

Håndheving av parkeringsreglene

 

I husordensreglenes § 3 står det følgende: ”Bil- og motorsykkelkjøring på gangveier er ikke tillatt. Unntatt fra dette er: syke- og invalidetransport, møbeltransport og renovasjonsbiler. Parkering av motorkjøretøy er kun tillatt på de tildelte plasser i garasjeanleggene.” 

Til tross for dette parkeres det ofte på gangveier, stikkveier, foran søppelcontainere og andre steder der det er skiltet med parkeringsforbud. Dette er til hinder for utrykningskjøretøy, søppelbil og bil som tømmer papircontainer. Den ureglementerte parkeringen vanskeliggjør dessuten snørydding. 

Etter forslag fra styret vedtok sameiermøtet 27. april 2016 å innføre gebyr ved overtredelse av parkeringsbestemmelsene. Avtalen med Smart Security AS er nå overtatt av P-Service AS som vil kontrollere gangveier, stikkveier, ballbane, snuplasser og andre områder med parkeringsforbud (for eksempel snuplass for søppelbil i garasjen på nedre D og gangområdet ved den innerste utgangen på øvre D). Gjesteparkeringsplassene omfattes ikke av sameiermøtets vedtak. Det kontrolleres 4 ganger daglig, - to om dagen og to om kvelden / natten. Kontrollen gjennomføres med umerkede biler.

Stans for synlig av- og pålessing (møbelleveranser, levering av tunge gjenstander) er tillatt. Det samme gjelder henting/bringing av funksjonshemmede.

Husk at kjøretøyet ikke må forlates utenfor inngangen.  

Sameiets område skiltes (nye skilt merket P-Service AS vil bli satt opp) og kontrolleres etter privatrettslige regler. Parkeringsselskapets inspeksjoner utføres som stikkprøver. Brudd på parkeringsreglement medfører kontrollavgift på kr 600 eller ved grovere tilfelle, kr 900 (parkering på HC plasser / hindring av fremkommelighet m.v.) og/eller borttauing av kjøretøyet.

Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet og omfatter alle motorkjøretøyer, tilhengere med videre. For å unngå misforståelser ber vi alle om å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene.

 

KLAGER

Spørsmål vedrørende kontrollavgifter eller parkeringsregulering skal ikke rettes til styreleder/styremedlemmer eller vaktmester, men til P-Service AS tlf 210 82 880.

Klager på ilagt kontrollavgift skal sendes skriftlig på www.p-klage.no, post@pservice.no eller P-Service AS, Jerikoveien 26, 1067 Oslo.

Dersom noen ønsker å tilkalle P-Service AS for å gripe inn i en grov feilparkering, kan dette gjøres mellom kl. 08:00 og 20:00 på telefon 412 55 384.

Utskriftsvennlig versjon