26 apr 2017

April 2017

Årsmøtet 2017 / Oppdatert fremdriftsplan / Tette sluk på terrassene / Støttemurer / "Prosjekt i prosjektet"

1. Årsmøtet 27.april: Kort orientering om prosjektet

Byggeleder Jan Lindahl, OBOS Prosjekt AS, og prosjektleder Fredrik Syvertsen, Oslo Murmesterbedrift AS, gir før årsmøtet en kort orientering og svarer på spørsmål om prosjektet. Orienteringsmøtet begynner kl. 18 presis. Årsmøtet starter kl. 18.30. Møt frem i god tid for registrering.

2. Oppdatert fremdriftsplan

Arbeidet er i hovedsak i rute, men pga. et par tilfeller av forsinket materialleveranse fra fabrikk har entreprenøren måttet revidere fremdriftsplanen noe. Det tas som vanlig nødvendige forbehold:

  Start Ferdig
Overflatebehandling terrasseside nr. 72-66 13.03.17 19.05.17 
Rigg og arbeider nr. 78  02.02.17  26.05.17
Overflatebehandling terrasseside nr. 78 06.04.17 26.05.17
Rigg og arbeider på gavler nr. 58-56-52 10.04.17 23.06.17
Overflatebehandling terrasseside nr. 64-58 24.04.17 23.06.17
Overflatebehandling terrasseside nr. 56-52 15.05.17 30.06.17
Rigg og arbeider nr. 80 – Gavl nord, sør og øst 10.04.17 16.06.17
Overflatebehandling terrasseside nr. 80 02.05.17 02.06.17
Rigg og arbeider nr. 82- gavler nord, sør og øst, overflatebehandling terrassesiden 29.05.17 21.07.17

Fremdriftsplan for øvre og nedre C-felt vil bli publisert i neste Rehab-nytt.

3. Tette sluk på terrassene

Dessverre har det nok en gang forekommet tette avløp etter spyling av terrasser. Dette medførte problemer for sameiere i nr. 72 og 78 i begynnelsen av påskeferien. Spyling av terrasser og avløp vil heretter skje samtidig.

4. Støttemurer

Det har vært flere spørsmål om støttemurene i sameiet. I regi av OBOS Prosjekt ble det derfor i mars tatt stikkprøver av betongen i murene mellom blokkene på nedre felt, dette for å vurdere hvilken forfatning de er i. Det ble gjennomført kloridanalyse, overdeknings- og karbonatiseringsmålinger og visuell observasjon.

Det ble ikke avdekket kritiske skader, og betongen vil bli utbedret der det er påkrevet. Det vil også bli montert beslag på toppen av murene for å unngå begroing og fukt som på sikt vil kunne gi skader.

5. ”Prosjekt i prosjektet”: ekstra vinduer og heve-/skyvedør på terrassesiden

Påmeldingsfristen til tilvalgsprosjektet var 6. februar. Styret mottar fremdeles henvendelser fra sameiere som ønsker å være med. Fordi prosjektet er stort og komplisert å administrere, lar det seg ikke gjøre å fravike fristen. Når delprosjektet er ferdigstilt, vil styret vurdere muligheten for å iverksette en ny runde. 

Montering av vinduer og heve-/skyvedører er godt i gang, men pga. mange bestillinger og vanskeligheter med å treffe folk hjemme i prosjektets første fase vil leverandøren bruke noe mer tid enn antatt. Arbeidet forventes fullført i uke 23.