Endret: 14 mai 2019     Opprettet: 12 nov 2018

Rehabilitering - november 2018

Rehabiliteringsprosjektet avsluttes/ Reklamasjonsperiode og 1-års befaring/ Nye feil og mangler/ Økonomi/ Vedlikeholdsarbeid

 

1. Rehabiliteringsprosjektet avsluttes

Prosjektet er på det nærmeste fullført. Følgende gjenstår:

 • Gjerdet som går fra nr. 48 og ned på kjøreveien samt rekkverket ved utgangen fra garasjen innerst på nedre D skal skiftes ut. Her skal materialet være metall, og årsaken til forsinkelsen er uteblitt leveranse fra underleverandør.  Arbeidet vil bli fullført i løpet av november.
 • Når det gjelder feil og mangler, er de fleste av reklamasjonene håndtert. Noen få gjenstår og blir fulgt opp av styret. En del av det som gjelder malerarbeid, må ventelig utsettes til våren.
 • Ballplassen skal ryddes.
 • Spileveggen på platået mellom nr. 64 og 66 skal repareres og beises (vår 2019).

Styret takker sameierne for utvist velvilje og tålmodighet gjennom hele prosjektperioden. Vi beklager at en del arbeider, herunder behandling av reklamasjoner, har tatt uforholdsmessig lang tid. Fremdriften har de siste månedene vært for dårlig, og styret og byggeleder har brukt svært mye tid på oppfølging uten at dette har hjulpet nevneverdig.

 

2. Reklamasjonsperiode og 1-årsbefaring

Reklamasjonsperioden for de utførte arbeidene er fem år. Garantibeløpet i denne perioden er 5 % av kontraktssummen.

Reklamasjonsbefaring finner sted etter ett år, dvs. ca. 30. mai 2019.

 

3. Håndtering av NYE feil og mangler

Feil og mangler som ikke er registrert pr. 1. november 2018 vil bli behandlet i forbindelse med 1-årsbefaringen. Prosedyren blir som følger:

 • Sameierne mottar et registreringsskjema ca. to måneder før befaringen og melder eventuelle feil og mangler innen den fristen som oppgis i skjemaet.
 • Innkomne saker gjennomgås under befaringen, og entreprenøren får en tydelig frist for utbedring/ferdigstillelse.

Med mindre det dreier seg om saker som må håndteres øyeblikkelig, skal sameierne altså ikke melde nye feil og mangler før reklamasjonsskjemaet er mottatt.

 

4. Økonomi

I ekstraordinært sameiermøte 3.desember 2015 ble følgende finansieringsmodell vedtatt:

”Prosjektets kostnadsramme er kr 54 000 000.

 • Inntil kr 10 mill. av sameiets tilgjengelige likviditet benyttes i prosjektet.
 • 50 % av beregnet restkostnad dekkes gjennom en kapitalinnkalling.
 • Kapitalinnkallingen gjennomføres i juni 2016.
 • I prosjektfasen finansieres resterende kapitalbehov (beregnet 50 % = antatt kr 22 mill.) gjennom et byggelån.
 • Sameiet er tilbudt slikt byggelån i OBOS Banken med en flytende rente på p.t. 2,9 %.
 • Når prosjektet er ferdigstilt, gjennomføres det en ny kapitalinnkalling slik at byggelånet kan innfris i sin helhet.”

Økonomistyringen i prosjektet har vært streng, og vi har ikke støtt på alvorlige, uforutsette problemer. Økonomisk sett kommer prosjektet greit i havn, og byggelånet er innfridd i sin helhet. 

Fullstendig byggeregnskap vil bli lagt frem når det foreligger.

 

5. Kommende vedlikeholdsarbeid

Selv om rehabiliteringsprosjektet nå er avsluttet, gjenstår flere store oppgaver (ref. vedlikeholdsplanen som ble godkjent av årsmøtet i april).  Arbeidene gjennomføres etter følgende plan:

 

Utskifting av takplater, øvre garasjeplan C- og D-feltet

Besluttet

Oppstart januar 2019

Utskifting av strømtavler og etablering av infrastruktur for el-billading

Anbudsrunde pågår

(Rådgiver OBOS Prosjekt)

2019

 

Utskifting av varmtvannsberedere

Besluttet

(Rådgiver OBOS Prosjekt)

Vinter/vår 2019

 

 

Disse arbeidene finansieres med ordinære vedlikeholdsmidler.

Utskriftsvennlig versjon