25 jan 2017

Status for prosjektet 01.09.2015

Status pr 01.09.2015

1. I samarbeid med OBOS Prosjekt AS utvikler vi nå en grundig og nøktern beskrivelse av rehabiliteringsbehovet. Fordeler og ulemper ved mulige løsninger beskrives også.

2. På dette grunnlaget skal det utarbeides skisser til løsninger som vil bli presentert på det ekstraordinære sameiermøtet som er avtalt. Primo september gjennomføres det en anbudsrunde der tre arkitektfirmaer deltar.

3. Det er bestilt en ENØK-analyse med sikte på å søke tilskudd til energiforbedring (i vårt tilfelle etterisolering). Se nærmere om ordningen her

ENØK-analysen er obligatorisk for den som vil søke tilskudd, og med denne gjennomført vil vi kunne oppnå både at vi setter inn tiltak på etterisoleringsområdet som gir stor effekt og ikke minst nyte godt av betydelige kommunale tilskudd.

4. Det vil i tiden framover mot det planlagte sameiermøtet i november bli utarbeidet kostnadsestimater for de ulike alternativene. Når kostnadsoverslagene er tilstrekkelig sikre, vil vi utarbeide forslag til hvordan prosjektet skal finansieres. Det synes allerede klart at de overslagene som ble presentert på sameiermøtet i april gir et brukbart bilde av de kostnadsmessige konsekvensene av de ulike løsningene.

5. Styret planlegger to sameiermøter i november. Det blir først et orienteringsmøte der sameierne får de ulike alternativene presentert og har mulighet til å diskutere disse. Deretter blir det et møte der styret anmoder sameierne om å vedta den endelige løsningen inkl. finansieringsplan.

Med dette vil gjennomføring kunne starte våren 2016.