Endret: 20 okt 2021     Opprettet: 16 okt 2021

Vannledningen Bogstad Voksenåsen

Vannledningen Bogstad Voksenåsen Svar på klagen vår

Se  svaret fra Oslo K på klagen vår. Legg merke til at de som ønsker kan få sprengningsvarsel på sms. Uthevelser er gjort av oss.

                                                                         ***

Vi viser til vedlagte merknad til nabovarsel i forbindelse rammesøknad for ny overføringsledning og svar, gitt i følgebrev til plan- og bygningsetaten til rammesøknaden, nedenfor.

"1.Prosjektet har en  hjemmeside, hvor man får informasjon om fremdriftsplan og anleggsarbeider. Her får man også informasjon om mulighet for sprengningsvarsel på SMS. Fremdriftsplanen er foreløpig av et overordnet nivå, siden detaljert plan for gjennomføring ikke vil bli avklart før myndighetstillatelser er innhentet og entreprenør er kontrahert.

2. Bebyggelse i områder der det kan forventes rystelser vil bli besiktiget og kartlagt i forkant av sprengningsarbeidene.

3.Det vil bli satt opp rystelsesmålere som vil bli fulgt opp gjennom anleggsperioden.

4. Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, vil ivareta sitt erstatningsansvar.

5. Det legges opp til så lite hogst som mulig innenfor rigg- og anleggsområdet. Det må fjernes noen trær for å etablere midlertidig riggområde, anleggsvei og omlegging av turvei. Når anlegget avsluttes, vil de midlertidige anleggene fjernes og terrenget tilbakeføres. Det vil bli plantet nye trær etter avvikling av anleggsområdet. Rigg- og anleggsområdene er av begrenset omfang, og det vil ikke hogges trær i sammenhengende korridorer mellom sameiets eiendom og de ulike anleggstiltakene.

6. Trafikkavvikling er vurdert i prosjektet og belyst i forbindelse med plansaken. Miljøoppfølgingsplanen omfatter flere forhold rundt trafikkavvikling, og sier blant annet at «entreprenør skal legge fram en transportplan som viser type kjøretøy, framdrift/faseplan og trafikkavvikling/kjøreruter for massetransport fra/til anlegget til godkjent massedeponi. Aktuelle trafikksikringstiltak/instrukser med fokus på gående/syklende mellom Skuggen-Røakrysset og eventuelt innover Sørkedalsveien skal beskrives». Videre er det et krav at «anleggstrafikk og anleggsvirksomhet skal utføres skånsomt for å redusere negative virkninger i anleggsfasen».

7. Reguleringsplanen for området legger opp til midlertidig omlegging av turvei/skiløype i anleggsfasen, samt gir begrensninger på hvilke områder som kan benyttes til anleggsområde. Turstier som krysser i turområdene over tunneltraseen påvirkes ikke av anleggsarbeidene. Det permanente ventilasjonsanlegget plasseres over tunnelportalen og trekkes langt tilbake i terrenget for å redusere synligheten fra turveien. Videre skal anlegget kles med naturstein, slik at det er godt tilpasset omgivelsene. Det er ikke ventet sjenerende støy fra det permanente ventilasjonsanlegget.

8. I anleggsfasen vil prosjektet forholde seg til støykrav i reguleringsplanen. I kravspesifikasjonen i konkurransegrunnlaget er det tatt med et eget avsnitt om støy, hvor det presiseres at kravene blant annet gjelder for ventilasjon av tunnelen i byggefasen. Entreprenør er pålagt å gjennomføre eventuelle nødvendige støydempende tiltak. "

Planlagt oppstart for arbeidene i januar 2022. 

Det planlegges møte mellom oss og byggherren før byggestart.